INgezim Rota CROM

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim Rota CROM : https://ingenasa.eurofins-technologies.com/home/products/veterinary-diagnostics/elisa-rapid-tests/multispecies/rotavirus-type-a-rotavirosis/ingezim-rota-crom/

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu sinh học (phân của tất cả các loài).

Code: 10.RTK.K.4/12 (Bộ 12 test) và 10.RTK.K.4/30 (Bộ 30 test)

INgezim Rota CROM dựa trên kỹ thuật Double antibody sándwich IC.

Ứng dụng

Phát hiện kháng nguyên vi rút Rota type A trong mẫu phân.