INgezim PPA CROM Anticuerpo

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim PPA CROM Anticuerpohttps://ingenasa.eurofins-technologies.com/home/products/veterinary-diagnostics/elisa-rapid-tests/porcine/asfv-african-swine-fever/ingezim-ppa-crom-anticuerpo/

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Máu và huyết thanh lợn.

Code: 11.PPA.K.41/30 (30 Test) và 11.PPA.K.41/100 (100 Test)

INGEZIM PPA CROM Anticuerpo dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch trực tiếp sử dụng protein VP72 của ASFV.

Ứng dụng

Phát hiện kháng thể đặc hiệu ASFV trong mẫu máu và huyết thanh của lợn nuôi và lợn rừng.

Thông tin kỹ thuật

R.11.PPA.K41 INgezim PPA CROM Anticuerpo technical