INgezim CDV-IC

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim CDV – IC (bộ 12 test)https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/ingezim%20cdv%20ic%2012.html

INgezim CDV – IC (bộ 30 test)https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/ingezim%20cdv%20ic%2030.html

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu sinh học.

Code: 15.CDV.K.42/12 (12 Test) và 15.CDV.K.42/30 (30 Test)

INGEZIM CDV – IC dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch, phát hiện kháng nguyên của Virus Canine Distemper trong các mẫu sinh học (nước mắt, mẫu kết mạc, nước mũi, v.v.).