INgezim CPV/CCV IC

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim CPV/CCV IChttps://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/ingezim%20cpv/ccv%20ic.html

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu sinh học (phân và thành phần ruột).

Code: 15.CCD.K.42 (12 test)

INGEZIM CPV/CCV – IC dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch kép để phát hiện kháng nguyên của Canine Parvovirus and Canine Coronavirus trong các mẫu sinh học (phân và thành phần ruột).