INgezim CPV/Giardia IC

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim CPV/Giardia IChttps://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/ingezim%20cpv/giardia%20ic.html

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu sinh học (phân và thành phần ruột).

Code: 15.CGD.K.42 (12 test)

INGEZIM CPV/Giardia – IC dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch kép để phát hiện kháng nguyên của Canine Parvovirus and Giardia lambia trong các mẫu sinh học (phân và thành phần ruột).